Logotypy organizatorów Kongresu.

III Kongres Demograficzny

Temat Konferencji:

Suburbanizacja. Człowiek – Zmiana - Przestrzeń

Miejsce Konferencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, sala 169, pl. Bankowy 3/5, Warszawa

Termin Konferencji:

16.11.2022

Program Konferencji

Wystąpienia powitalne

9.30–10.00

I Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut

Sesja I. Przestrzenny wymiar suburbanizacji

10.00–11:30

Wprowadzenie – Oblicza suburbanizacji
dr Mirosław Grochowski – Uniwersytet Warszawski

Skutki chaosu przestrzennego i rozlewania się urbanizacji dla rozwoju Polski – strategiczne kierunki koniecznych reform systemu prawno-instytucjonalnego w gospodarowaniu przestrzenią!
prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki

Ograniczenia i możliwości zarządzania procesami suburbanizacji i rozwoju przestrzennego polskich miast w kontekście doświadczeń zagranicznych
Łukasz Sykała – Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Suburbanizacja a środowisko – kontekst dobrostanu człowieka
prof. dr hab. Marek Degórski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zmiany w zasobach mieszkaniowych w obszarach podmiejskich na podstawie NSP2011 i NSP2021
dr Agnieszka Matulska-Bachura – Główny Urząd Statystyczny

11.30–12.00

Przerwa kawowa

Sesja II. Społeczny wymiar suburbanizacji

12:00–13:30

Wprowadzenie – Prawidłowości i nieprawidłowości demograficzno-osadniczego rozwoju stref podmiejskich w Polsce
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Polskie suburbia: tam i z powrotem. Kto, dlaczego i jak wraca z przedmieść do miasta?
dr hab. Katarzyna Dominika Kajdanek, prof. UWr. – Uniwersytet Wrocławski

Suburbanizacja jako czynnik zmian przestrzennego zróżnicowania zachowań rozrodczych w Polsce w XXI w.
dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Suburbanizacja w zarządzaniu rozwojem
dr hab. Andrzej Gałązka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zmiany liczby ludności w aglomeracjach w kontekście możliwości korzystania z transportu kolejowego
dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

13.30–14.00

Przerwa kawowa

Sesja III. Mazowiecki wymiar suburbanizacji

14:00–15:30

Wprowadzenie – Suburbanizacja a procesy demograficzne w województwie mazowieckim
Agnieszka Ajdyn – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie

Dynamika procesów suburbanizacyjnych strefy podmiejskiej Warszawy. "Tetris development"
dr hab. inż. arch. Anna Majewska, prof. PW – Politechnika Warszawska

Czy mamy kontrolę nad procesem suburbanizacji?
Maciej Krajewski - pracownik Wydziału Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Ekologiczno-krajobrazowy kontekst suburbanizacji
dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Prelegenci

Mirosław Grochowski, dr, pracownik Laboratorium Miasta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Mirosław Grochowski, dr, pracownik Laboratorium Miasta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką planowania przestrzennego i zarządzania rozwojem miast i obszarów metropolitalnych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z kształtowaniem struktur funkcjonalno-przestrzennych miast, ewolucją przestrzeni miejskiej, programowaniem rozwoju w wymiarze przestrzennym i wieloszczeblowym zarządzaniem oraz współpracą w obszarach funkcjonalnych. Członek Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Abstrakt Prezentacja

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski obecnie jest kierownikiem Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1984 - 2020 był kierownikiem Zakładu ekonomiki rozwoju miast a potem Katedry zarządzania miastem i regionem. W latach 2002 –2005 był dziekanem Wydziału Zarządzania. W 1990 roku był stypendystą programu Urban Fellows w Instytucie for Policy Studies at Johns Hopkins University. W latach 1994-2001 był członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W latach 2006 - 2015 był Prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od roku 2001 do 2019 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a obecnie jest jego I Wiceprzewodniczącym . W latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania (AESOP). W latach a 2006 - 2015 był członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa. Wcześniej był wielokrotnie członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. W latach 2008-2012 był Członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. Aktualnie jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Jest autorem ponad 250 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Jest członkiem rad naukowych w kilku czasopismach i seriach wydawniczych.

Abstrakt Prezentacja

Łukasz Sykała, Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Łukasz Sykała, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach zarządzanie w sektorze publicznym i geografia. Kierownik Zakładu Zarządzania Rozwojem Lokalnym oraz koordynator Programu Badań Przestrzennych w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Wykonawca krajowych i zagranicznych projektów badawczych dotyczących problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz projektów eksperckich i doradczych na rzecz administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Abstrakt Prezentacja

Prof. dr hab. Marek Degórski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Prof. dr hab. Marek Degórski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Geograf o bardzo szerokich zainteresowaniach naukowych dotyczących funkcjonowania systemu środowiska przyrodniczego oraz jego współzależności ze sferą społeczno-gospodarczą oraz zróżnicowaniem w różnych skalach przestrzennych. Ekspert w zakresie analiz krajobrazowych oraz planowaniu i kształtowaniu środowiska. Profesor zwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor IGiPZ PAN (2010-2017) oraz Kierownik Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN, Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (ICSU) oraz Komitetu Narodowego ICSU-SCOPE i UNESCO-MAB przy Prezydium PAN. Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz Narodowego Komitetu ds. współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną, członek Komitetu Planeta Ziemia PAN, Komitetu Wykonawczego Roku Planeta Ziemia Międzynarodowej Unii Geograficznej. Przedstawiciel Polski w grupie roboczej GEO Komisji Europejskiej (2004-2005). Były członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej przy Premierze RP oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Członek Komitetów Sterujących: Europejskiego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska, Vistula ECONET oraz europejskich sieci badawczych: Landscape Tomorrow i Spa-Ce-Net. Brał udział w projektach zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granicy Polsko-Niemieckiej, projekcie NETA (North European Trade Axis). Realizował kilka projektów w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, między innymi: PLUREL (Peri-urban land use relationships – strategies and sustainability assessment tools for Urban-rural linkages) i e-LUP (Simulating land-use processes – an interactive e-tool for SIA). Jeden z Autorów Eksperckiej wersji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, członek Zespołu Ekspertów Naukowych przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prac nad Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. Ekspert zewnętrzny Narodowego programu FORESIGHT POLSKA 2020. Stypendysta Fulbrighta, Profesor wizytujący i mający wykłady m. in. w USA - Uniwersytet Harvarda - Massachusetts, Północnej Arizony - Flagstaff, Stanu Hawaje – Honolulu, Techniczny Północnego Michigan – Houghton oraz w Europie: w Gandawie, Oulu, Rzymie i Birmensdorf (Szwajcarski Instytut Badań Leśnych). Autor ponad 450 prac naukowych, w tym 19 książek.

Abstrakt Prezentacja

Agnieszka Matulska-Bachura, zastępca dyrektora w Departamencie Handlu i Usług, Głównego Urzędu Statystycznego.

dr Agnieszka Matulska-Bachura, zastępca dyrektora w Departamencie Handlu i Usług, Głównego Urzędu Statystycznego. W ramach powierzonych obowiązków zajmuje się statystyką rynku usług biznesowych, międzynarodowym handlem usługami, statystyką rynku nieruchomości oraz badaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej, w tym w szczególności realizacją spisów powszechnie w tym obszarze tematycznym. Absolwentka Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich realizowanych przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z GUS (2018). Stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskała w grudniu 2021 r.

Abstrakt Prezentacja

prof. dr hab. Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

prof. dr hab. Przemysław Śleszyński – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Geograf, profesor nauk społecznych, członek i ekspert m.in. Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Rady Instytutu Pokolenia, Rządowej Rady Ludnościowej oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zajmuje się m.in. badaniami ludnościowymi (w tym migracyjnymi), rozwojem regionalnym i lokalnym, geografią transportu, elektoralną, estetyką krajobrazu, planowaniem przestrzennym. Od wielu lat bierze aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów strategicznych i planistycznych dla kolejnych rządów i samorządów, m.in. Raport o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju (2002), „Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach” (od 2005 r.), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016), Krajowa Polityka Miejska (od 2020).

Abstrakt Prezentacja

dr hab. Katarzyna Dominika Kajdanek, prof. UWr. – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Katarzyna Dominika Kajdanek, prof. UWr. – Uniwersytet Wrocławski. Pracuje w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi w Instytucie Socjologii UWr. Interesuje się procesami ruchliwości mieszkaniowej i zróżnicowanymi, współwystępującymi przejawami urbanizacji, ujmując je w ramy pojęć socjologicznych. W swojej pracy korzysta z podejść i metod jakościowych, zarówno na etapie zbierania, jak i analizy danych. „Powrotnicy” (Zakład Wydwniczy NOMOS, 2022) podsumowują kolejny etap namysłu Autorki nad procesami suburbanizacji oraz stanowią wprowadzenie do problematyki selektywnej reurbanizacji analizowanej z wykorzystaniem koncepcji przebiegu życia (life course perspective).

Abstrakt Prezentacja

dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki. Pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych UŁ. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej, zaś przedmiotem jego badań są przede wszystkim: przebieg procesu starzenia się ludności Polski z uwzględnieniem dualnego charakteru tegoż procesu i jego konsekwencji, przemiany modelu rodziny polskiej, polityka ludnościowa oraz relacje międzypokoleniowe zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym ponad 100 artykułów publikowanych w takich czasopismach jak „Polityka Społeczna”, „Studia Demograficzne”, „Gerontologia Polska”, „Wiadomości Statystyczne”. W latach 2007-2010 P. Szukalski był członkiem Zespołu ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zaś w latach 2008-2010 reprezentantem polskich organizacji senioralnych w European Older People’s Platform. Od roku 2008 jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W latach 2016-2020 i od 2021 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, od 2016 r. członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie wiceprzewodniczący tej Rady), zaś od 2017 r. członek Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP (obecnie wiceprzewodniczący).

Abstrakt Prezentacja

dr hab. Andrzej Gałązka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Andrzej Gałązka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Absolwent kierunku gospodarka miejska na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Pracował kolejno w SGPiS i IGiPZ PAN. Aktualnie zatrudniony w Katedrze Polityki Publicznej SGH. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się m.in. analizami w zakresie polityki oraz gospodarki miejskiej, oraz problematyką procesów transformacji i rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych skalach przestrzennych.

Abstrakt

dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zatrudniony w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, w Zakładzie Przestrzennego Zagospodarowania. Zajmuje się geografią transportu, geografią społeczno-ekonomiczną, polityką transportową i regionalną w różnych skalach przestrzennych, od lokalnej, przez regionalną, krajową do europejskiej. Jest autorem ponad stu krajowych i zagranicznych publikacji w tym zakresie. Brał udział w kilkudziesięciu projektach naukowych (w tym ESPON, NCN) i aplikacyjnych (na potrzeby samorządów wojewódzkich lub ministerstw).

Abstrakt Prezentacja

Agnieszka Ajdyn – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie

Agnieszka Ajdyn – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. Od kilkunastu lat zaangażowana w rozwój badań i analiz regionalnych dotyczących województwa mazowieckiego, m.in. z obszaru demografii. Uczestniczy jako ekspert w pracach ciał doradczych powoływanych w innych instytucjach w województwie mazowieckim, w tym odpowiedzialnych za opracowanie strategii regionalnych.

Abstrakt Prezentacja

dr hab. inż. arch. Anna Majewska, prof. PW – Politechnika Warszawska

dr hab. inż. arch. Anna Majewska, prof. PW – Politechnika Warszawska.

Abstrakt Prezentacja

Maciej Krajewski - pracownik Wydziału Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Maciej Krajewski - pracownik Wydziału Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Aktualnie zaangażowany w prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

Abstrakt Prezentacja

dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Geograf kompleksowy, od 1987 r. zatrudnienie w Instytutucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, obecnie jako profesor IGiPZ PAN. Od 2011 członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK). Dorobek publikacyjny: autor lub współautor łącznie około 150 pozycji (w tym 9 monografii, 10 publikacji zwartych w formie raportów, około100 artykułów i rozdziałów w książkach). Badania dotyczą głównie kwestii środowiskowych w planowaniu przestrzennym, a w zczególności wyzwań planowania zintegrowanego wobec zmian klimatu i procesu żywiołowej suburbanizacji . Nowe pole badawcze obejmuje świadczenia ekosystemów miejskich i wykorzystanie tej koncepcji w planowaniu przestrzennym. Głównym poligonem badawczym są miejskie obszary funkcjonalne, a przede wszystkim OMW i Warszawa. Udział w licznych projektach międzynarodowych i krajowych m.in. ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion), UHI (Urban Heat Island Project), PHARE/FIESTA, PHARE/OMEGA, POLONIUM, w projektach KBN, NCN oraz wykonawca licznych opracowań/ekspertyz o charakterze B+R. Duże doświadczenie w pracach łączących badania naukowe z praktyką (m.in. Podstawy naukowo-badawcze Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, KLIMADA, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Strategia Rozwoju Warszawy w Perspektywie 2020, Trendy Rozwojowe Mazowsza). Udział w międzynarodowych programach i sieciach badawczych.

Abstrakt Prezentacja

Nagranie

Zdjęcia

Sponsorzy i Darczyńcy

Logotypy sponsorów i darczyńców
Urząd Statystyczny w Warszawie