Podmioty gospodarki narodowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Statystyczny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność publikacji „Podmioty gospodarki narodowej w województwie mazowieckim” zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod adresem https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/podmioty/.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ze względu na użyty framework, na stronie znajdują się elementy, które po włączeniu czytnika ekranu NVDA, nie są dostępne z poziomu klawiatury.

Strona posiada elementy (interaktywne mapy), które nie są dostępne z poziomu klawiatury oraz są niepoprawnie odczytywane przez czytnik ekranu.

Na stronie internetowej znajdują się mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacja zawiera mapy i jest w części wyłączona z obowiązku spełnienia standardów dostępności określonych w specyfikacji WCAG 2.1, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nie stosuje się do elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych zawierających: mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportali, pod warunkiem, że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych, dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo. Spełnienie wszystkich wymogów związanych z dostępnością cyfrową jest w przypadku aplikacji niewykonalne. Urząd Statystyczny w Warszawie dokonał wszelkich starań, aby podnieść komfort pracy z aplikacją osobom z niepełnosprawnościami.

Urząd Statystyczny w Warszawie przegląda i na bieżąco aktualizuje treści serwisu. Dostosowuje się do wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA. Jeżeli jednak Użytkownik zauważy, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, prosimy o kontakt i wskazania elementów wymagających dostosowania.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Koźmiński d.kozminski@stat.gov.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu na adres: sekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Statystyczny w Warszawie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powrót do strony głównej

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności