Wprowadzenie

Przemiany społeczne i gospodarcze w skali lokalnej oraz umacnianie się roli samorządu terytorialnego wpływają na wzrost zapotrzebowania na szeroko rozumianą informację statystyczną o gminach i powiatach. Z myślą o władzach lokalnych i mieszkańcach województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował szesnastą już edycję opracowania pt. „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2020”. Stanowi ona uzupełnienie wydawnictw GUS i Urzędu opisujących zróżnicowanie wybranych elementów społeczno-ekonomicznego potencjału gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają zarówno szybki dostęp do danych, jak i prezentację wskaźników w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Mamy nadzieję, że opracowanie będzie dla Państwa użyteczne w bieżących pracach i stanie się pretekstem do bliższego poznania innych naszych produktów.

Podstawowa część opracowania to „Dane statystyczne”, gdzie zamieszczono szczegółowe informacje w przekrojach terytorialnych o środowisku, stanie i strukturze ludności, lokalnych rynkach pracy, wybranych elementach infrastruktury społecznej i technicznej, podmiotach gospodarki narodowej oraz z zakresu budżetów powiatów i gmin. Szereg kategorii zaprezentowano wykorzystując oprócz liczb bezwzględnych również wskaźniki. [Opisy zastosowanych miar statystycznych dostępne są w części „Definicje wskaźników”]. Dane o ludności oraz współczynniki demograficzne, a także przeliczenia na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) opracowano przyjmując jako bazę wyjściową wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Dla lepszego zobrazowania różnic przestrzennych w kształtowaniu się niektórych zjawisk wykorzystano interaktywne mapy. W celu pokazania pozycji powiatu w województwie zamieszczono ranking powiatów.

Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie wybranych danych zawartych w Banku Danych Lokalnych. Dane zaprezentowano według podziału na regiony (NUTS 2) i podregiony (NUTS 3) obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. oraz w dodatkowym układzie – dla gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF).

Pragniemy poinformować Państwa, że wyjaśnienia metodyczne dotyczące podstawowych pojęć i metod opracowania danych liczbowych można znaleźć w publikacjach GUS i Urzędu, dostępnych również na stronie internetowej GUS. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać zwracając się do Centrum Informacji Statystycznej