Zrównoważony rozwój definiowany jest jako proces przemian umożliwiający zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszenia szans rozwojowych przyszłych pokoleń. Kluczową ideą zrównoważonego rozwoju jest sprawiedliwość międzypokoleniowa, a podstawową zasadą jest jednoczesne uwzględnienie „trzech wymiarów”: gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Strategicznym aktem zrównoważonego rozwoju jest rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjęta przez Zgromadzenie Ogóle w dniu 25 września 2015 r. Zaproponowane w dokumencie kroki ukierunkowane zostały na zmiany, które są potrzebne, aby skierować świat na ścieżkę zrównoważonego i trwałego rozwoju. Przyjętych zostało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań, które mają zapewnić równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Agenda 2030 koncentruje się na pięciu aspektach, tzw. 5xP:

Ludzie
People
Planeta
Planet
Dobrobyt
Prosperity
Pokój
Peace
Partnerstwo
Partnership
Ludzie
Planeta
Dobrobyt
Pokój
Partnerstwo

Skuteczne działania na rzecz priorytetów rozwojowych Polski skupionych wokół Agendy 2030 wpływają na poprawę jakości życia dla obecnych i przyszłych pokoleń również województwa mazowieckiego. Niniejsze opracowanie zawiera pierwszy cel zrównoważonego rozwoju „Koniec z ubóstwem”. Kolejne cele będą uzupełniane i dostawiane systematycznie.

Koniec z ubóstwem Dobre zdrowie i jakość życia Dobra jakość edukacji Wzrost gospodarczy Innowacyjność, przemysł, infrastruktura Czysta woda i warunki sanitarne

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności